Privacyverklaring

In dit Privacyreglement gebruikt BijMatthy een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite in jouw browser wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de internetsite van BijMatthy registreert;
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement
BijMatthy mag de gegevens die je aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft BijMatthy de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door BijMatthy worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

BijMatthy vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft BijMatthy in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens BijMatthy expliciet om jouw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die BijMatthy gebruikt en het doel van het gebruik
BijMatthy verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je:

 • klant wordt of bent van BijMatthy;
 • een zakelijke relatie bent van BijMatthy;
 • (via het contactformulier) contact met BijMatthy opneemt.

BijMatthy verzamelt (mogelijk) jouw naam, e-mailadres, geboortedatum, adres, telefoonnummer en geboorteplaats als je een cursus volgt.

BijMatthy verzamelt (mogelijk) jouw naam, e-mailadres, geboortedatum, adres, telefoonnummer, gegevens van het coaching traject als je een coaching traject volgt. Bij het coaching traject van minderjarigen worden ook de naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer van de ouders/verzorgers verzamelt.

BijMatthy verzamelt (mogelijk) jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres als je een zakelijke relatie bent of contact opneemt via het contactformulier op de website.

Deze gegevens stellen BijMatthy in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met BijMatthy sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • de dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • de dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
BijMatthy verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de BijMatthy, tenzij:

 • een wettelijk voorschrift dat verplicht;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die BijMatthy met jou heeft gesloten;
 • je daarvoor toestemming hebt gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
BijMatthy verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor BijMatthy worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door BijMatthy beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

 • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor
  BijMatthy om in te loggen in het digitale systeem;
 • een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor BijMatthy ten aanzien van alle aan BijMatthy verstrekte persoonsgegevens;
 • technische maatregelen door BijMatthy overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. BijMatthy bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor een goede bedrijfsvoering, met in achtneming van een redelijke termijn. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal BijMatthy zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Jouw rechten als betrokkene

 • Het recht op informatie. Je hebt het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel.
 • Inzagerecht. Je hebt het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
 • Het recht op correctie en verwijdering. Je hebt het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heb je het recht om je tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.
 • Het recht op dataportabiliteit. Je hebt het recht om persoonsgegevens die van jou worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.
 • Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heb je het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Mocht je gebruik willen maken van genoemde rechten dan kun je per e-mail een verzoek sturen naar info@bijmatthy.nl. Als jouw verzoek wordt afgewezen dan zal dat worden onderbouwd. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van Jouw verzoek bericht daarover van BijMatthy.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met BijMatthy en probeert BijMatthy er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kun je contact met
BijMatthy opnemen.

Uiteraard zal BijMatthy ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

De actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van BijMatthy.

Wijziging van deze privacyverklaring
BijMatthy behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in november 2021.