Uk & Puk

VVE-certificering Uk & Puk

In het trainingstraject voor VE-certificering leer je het programma Uk & Puk op een goede manier te gebruiken op de groep en daarmee doelgericht de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Ervaring leert dat een goede invoering voorwaarde is om alles uit het programma te halen. Met het goed doorlopen van de opleiding ontvang je als deelnemer een officieel VE-certificaat Uk & Puk.

Trainingstraject
Van pedagogisch medewerkers (minimaal opgeleid op mbo-niveau 3) wordt verwacht dat zij een verandering in werkwijze laten zien. In de kinderopvang heeft lange tijd de nadruk vooral gelegen op het verzorgende en pedagogische aspect. Nu komen daar ook meer ontwikkelingsgerichte en didactische vaardigheden bij kijken.

Kwaliteit
Al tijdens de implementatie is het belangrijk dat er binnen de organisatie aandacht wordt besteed aan borging en kwaliteitsbewaking. Op het moment dat de trainer zich terugtrekt, is het aan de organisatie zelf om hier zorg voor te dragen. De pedagogisch coach kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Uitgangspunten training
De theoretische uitgangspunten van de trainingsbijeenkomsten zijn de uitgangspunten zoals beschreven in het boek Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar en de gebruikswijzer van Uk & Puk. De organisaties zijn in het bezit van de gebruikswijzer Uk & Puk zoals die toegevoegd is aan de activiteitenmap van Uk & Puk.

Inhoud training
Het trainingstraject bestaat uit bijeenkomsten en consultaties. We starten met een quick-scan (0-meting) om de beginsituatie van pedagogisch medewerkers en de organisatie vast te stellen. Na de zevende bijeenkomst volgt nogmaals een quick-scan als tussenevaluatie. Het traject eindigt met een quick-scan als eindevaluatie. Deelnemers krijgen tijdens de implementatie zes maal een groepsconsultatie. Bij elke bijeenkomst hoort een praktijkopdracht zodat hetgeen wat in de bijeenkomst behandeld is gelijk gekoppeld wordt aan de dagelijkse praktijk. Deelnemers moeten alle bijeenkomsten bijwonen en alle praktijkopdrachten met goed resultaat uitgevoerd hebben. In uitzonderingsgevallen kan er voor een gemiste bijeenkomst een vervangende opdracht worden gemaakt.

De cursus bestaat uit 13 bijeenkomsten met de volgende inhoud:
1. Introductie Uk & Puk
2. Planning en organisatie
3. Interactievaardigheden
4. Sociaal-emotionele ontwikkeling
5. Speelleeromgeving en themahoeken
6. Spraaktaalontwikkeling
7. Motorische en zintuigelijke ontwikkeling
8. Kunstzinnige oriëntatie
9. Rekenprikkels
10. Resultaatgericht werken
11. Werken met boeken
12. Ouderbetrokkenheid
13. Presentaties en certificering

De bijeenkomsten bestaan voornamelijk uit:

  • Informatieoverdracht m.b.v. power point presentaties, video-beelden en bespreken schriftelijke info.
  • Individuele en groepsopdrachten (in gevarieerde, coöperatieve werkvormen)
  • Praktijkvoorbeelden
  • IJsbrekers en openingsactiviteiten
  • Uitwisselen en bespreken praktijk en huiswerkopdrachten
  • Na iedere bijeenkomst worden er praktijkopdrachten uitgedeeld en toegelicht; deze opdrachten bestaan voor een deel uit leeswerk en een deel uit praktijkopdrachten.

 

‘Instroom Uk&Puk’
Instromers zijn pedagogisch medewerkers die nieuw zijn of nog niet zijn getraind in een organisatie die al met Uk & Puk werkt. Omdat de pedagogisch medewerkers in een omgeving werken waar Uk & Puk al geïmplementeerd is, zijn er minder bijeenkomsten en worden onderdelen uit het totale trainingstraject Uk & Puk aangeboden. De pedagogisch medewerker werkt samen op de groep met een al gecertificeerd medewerker. Vanuit de organisatie wordt de instromer op de werkvloer begeleid door een gecertificeerd pedagogisch medewerker.

Hiernaast zijn er drie groepsconsultaties die door de trainer worden gedaan. Daarnaast worden er drie groepsconsultaties door jullie eigen coach afgenomen. We sluiten dit traject af met presentaties en de certificering.

‘Hercertificiering Uk&Puk’

De hercertificering van Uk & Puk is bedoeld zodat pedagogisch medewerkers zich blijven bekwamen in het werken met Uk & Puk en zich blijven ontwikkelen. Dit sluit aan bij de wet permanente educatie en de eisen vanuit het inspectierapport.

De onderwerpen vanuit het trainingsmateriaal zijn:

A Planning en organisatie
B Interactievaardigheden
C Sociaal-emotionele ontwikkeling
D Spel en hoeken
E Buitenspel
F Spraak-taalontwikkeling
G Motorische en zintuiglijke ontwikkeling
H Kunstzinnige oriëntatie A: Wat is kunst in het algemeen en wat is het cultureel erfgoed?
I Kunstzinnige oriëntatie B: Dans, drama, muziek en creatieve verwerking
J Puk in Peuterstappen hoofdstuk 1: Data Boek en map: Peuterstappen
K Puk in Peuterstappen hoofdstuk 2: Duiden Boek en map: Peuterstappen
L Puk in Peuterstappen hoofdstuk 3: Doelen Boek en map: Peuterstappen
M Puk in Peuterstappen hoofdstuk 4: Doen Boek en map: Peuterstappen
N Opvallend gedrag Boek: Trapsgewijs
O Ouderbetrokkenheid Boek: Samen Vooruit

Wanneer de pedagogisch medewerkers nog niet Puk in Peuterstappen hebben gevolgd is het advies om daarmee te starten. Het opbrengst of resultaatgericht werken is een vereiste vanuit het toezichtskader om het optimale uit kinderen te halen.

Het is ook mogelijk dat jullie als kinderopvangorganisatie een andere bijscholing kiezen dan de routes uit het trainersmateriaal. Deze scholing dient dan in het kader van vve te zijn en waarbij er verbinding wordt gelegd met het werken met Uk & Puk. Dit kan in overleg met je trainer gedaan worden.

Na 3 jaar kan, wanneer er 6 bijscholingen zijn gedaan, voor elke pedagogisch medewerker een nieuw certificaat aangevraagd worden. De Uk & Puk trainer die de laatste hercertificering heeft verzorgd vraagt dit aan.

‘Resultaatgericht werken met Peuterstappen’

Kinderen ontwikkelen zich op verschillende manieren en in verschillend tempo. Eén van de uitgangspunten bij Uk & Puk is daarom dat de pedagogisch medewerker bij de uitvoering van de activiteiten aansluit bij het kind. Resultaatgericht werken richt zich op de peuterperiode. In deze periode wordt er binnen de activiteiten gewerkt aan de doelen. Dat gebeurt aan de hand van de vier d’s: data, duiden, doelen en doen. Het boek en de training Peuterstappen bieden hierbij handvatten. Pedagogisch medewerkers kijken daarbij naar de opbrengsten van de activiteiten: hoe brengen deze activiteiten het kind verder in de ontwikkeling?

Vragen over deze training?

Neem contact op